Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len ako „VOP“)

1.  Vymedzenie základných pojmov

 1. Tender Service s.r.o., so sídlom Vajanského 22, 917 00 Trnava, IČO: 35 878 584 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 17243/T, je obchodná spoločnosť poskytujúca akékoľvek služby prostredníctvom siete Internet, a všetky dodávky a plnenia súvisiace s poskytovaním týchto online služieb (ďalej len ako „Spoločnosť“).
   
 2. Služba tender.sk je služba, poskytovaná Spoločnosťou, zahŕňajúca poskytovanie služieb prostredníctvom siete Internet a s nimi súvisiacich dodávok a plnení (ďalej len ako „služba tender.sk“).
   
 3. Zmluva o poskytovaní služby tender.sk je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a treťou osobou spôsobom uvedeným vo VOP ďalej, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP a cenník služby tender.sk (ďalej len „Zmluva“). Zmluvou sa Spoločnosť zaväzuje tretej osobe poskytovať službu tender.sk a tretia osoba sa zaväzuje platiť Spoločnosti cenu za užívanie uvedenej služby za podmienok uvedených vo VOP ďalej.
   
 4. Objednávka tretej osoby je jej návrhom na uzavretie Zmluvy adresovaná Spoločnosti v elektronickej podobe, prostredníctvom e-mailovej správy (ďalej len ako „Objednávka“). Pred zaslaním Objednávky Spoločnosti je Zákazník oboznámený so všetkými zmluvnými podmienkami Zmluvy, najmä s VOP a s cenníkom služby tender.sk.
   
 5. Zákazník je tretia osoba, ktorá uzavrela so Spoločnosťou Zmluvu (ďalej len ako „Zákazník“).
   
 6. Cenník je aktuálna tarifa základných a voliteľných služieb Spoločnosti zahŕňajúcich službu tender.sk, poskytovaných na základe Zmluvy, a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len ako „Cenník“).
   
 7. Konto (užívateľské meno) a heslo sú prístupovými identifikačnými údajmi jednotlivého Zákazníka umožňujúce prístup Zákazníka k databáze informácií poskytovaných službou tender.sk (ďalej len ako „konto a heslo“).
   
 8. Zmluvný rok je obdobie trvania Zmluvy, ktorého začiatok je daný dňom uzavretia Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku a koniec dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy v nasledujúcom kalendárnom roku. V nasledujúcom období je zmluvným rokom tiež obdobie trvania Zmluvy, ktorého začiatok je daný dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku a koniec dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy v nasledujúcom kalendárnom roku (ďalej len ako „Zmluvný rok“).
   

2.  Podmienky uzavretia Zmluvy

 1. K uzavretiu Zmluvy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dôjde prijatím Objednávky zo strany Spoločnosti.
   
 2. Objednávka Zákazníka sa považuje za prijatú prvým dňom poskytovania služby tender.sk Zákazníkovi v zmysle jeho Objednávky.
   

3.  Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy

 1. Spoločnosť, bezodkladne po uzavretí Zmluvy, zriadi Zákazníkovi konto a heslo, a zároveň informuje o tom Zákazníka prostredníctvom e-mailovej správy. Zákazník nesmie sprístupniť znenie konta a hesla, ktoré mu bolo udelené tretej osobe, ako aj je povinný dbať na to, aby sa tretia osoba akýmkoľvek spôsobom nedozvedela znenie konta a hesla Zákazníka, a aby uvedené heslo a konto Zákazníka nepoužívala. V prípade porušenia povinnosti Zákazníka uvedenej v tomto bode alebo v prípade podozrenia o neoprávnenom používaní konta a hesla Zákazníka treťou osobou, je Zákazník povinný o uvedenom bezodkladne informovať Spoločnosť v písomnej forme. Spoločnosť je oprávnená obmedziť alebo prerušiť prístup Zákazníka k službe tender.sk, ak sa Zákazník dopustí porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode VOP.
   
 2. Zákazník je oprávnený užívať službu tender.sk a s ňou súvisiace dodávky a plnenia (pracovné podklady, príručky, a akékoľvek výstupy z databáz, ktoré mu budú dané k dispozícii) výlučne pre svoje vlastné (podnikateľské) potreby. Zákazník nesmie sprístupniť službu tender.sk a s ňou súvisiace dodávky a plnenia tretej osobe, najmä nesmie sprístupniť alebo poskytovať službu tender.sk ako celok alebo jej jednotlivé dodávky a plnenia alebo len údaje v nich obsiahnuté, a to najmä ich rozmnožovaním, rozširovaním, ako aj odplatným alebo bezodplatným prenechaním do užívania tretej osobe. Zákazník tiež nesmie napodobňovať poskytovanie služby tender.sk a s ňou súvisiace dodávky a plnenia (najmä použitý softvér, výstavbu databáz alebo formátovanie zobrazenia jednotlivých dokumentov). Oprávnenia a povinnosti Zákazníka a Spoločnosti uvedené v tomto bode VOP sú strany Zmluvy povinné rešpektovať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po ukončení jej platnosti bez obmedzenia. Zákazník smie konať v rozpore s týmto bodom VOP iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
   
 3. Zabezpečenie aktuálne požadovaných technických predpokladov pre užívanie služby tender.sk je vecou Zákazníka.
   
 4. Zákazník nesmie pri užívaní služby tender.sk používať mechanizmy, softvér alebo iné pracovné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku služby tender.sk. Zákazník je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na prevádzku služby tender.sk. Služba tender.sk sa smie užívať len Zákazníkom v rámci normálnej prevádzky podnikateľskej činnosti a v dohodnutom rozsahu.
   
 5. Z dôvodu zachovania štandardu kvality alebo vzhľadom na technický a hospodársky vývoj je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek poskytovanie služby tender.sk rozširovať alebo obmedzovať. Spoločnosť oznámi Zákazníkovi podstatné a/alebo zásadné rozšírenie alebo obmedzenie služby tender.sk spôsobom uvedeným v bode 12.2. Zmluvy.
   

4.  Ceny a platobné podmienky

 1. Ceny za poskytovanie služby tender.sk sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka.
   
 2. Spoločnosť je oprávnená na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v Cenníku spôsobom a za podmienok uvedených v bode 12. VOP.
   
 3. Zákazník je povinný Spoločnosti platiť cenu za poskytovanie služby tender.sk (ďalej len ako „Predplatné“) vo výške stanovenej v Cenníku.
   
 4. Zákazník platí Predplatné dopredu na obdobie nasledujúceho Zmluvného roka, na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou za podmienok uvedených vo VOP a v Cenníku. Ostatné úhrady súvisiace s užívaním služby tender.sk stanovené v Cenníku sa Zákazníkovi fakturujú za príslušný kalendárny mesiac.
   
 5. Spoločnosť je oprávnená vystaviť faktúru na začiatku Zmluvného roka.
   
 6. Zákazník je povinný uhradiť Predplatné v prospech Spoločnosti bez akýchkoľvek zrážok na základe faktúry, vystavenej Spoločnosťou, splatnej v lehote siedmych dní odo dňa jej vystavenia Zákazníkovi .
   
 7. V prípade omeškania platby Predplatného alebo ostatných úhrad je Zákazník povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 11 % p.a. z dlžnej sumy. Právo na náhradu škody (najmä na náhradu nákladov spojených s vymáhaním) vzniknutej Spoločnosti v súvislosti s omeškaním Zákazníka, tým nie je dotknuté.
   

5.  Ochrana autorského práva

 1. Dodávky a plnenia poskytované v súvislosti so službou tender.sk požívajú ochranu autorského práva.
   
 2. Strany Zmluvy výslovne vyhlasujú, že dodávky a plnenia poskytované v súvislosti so službou tender.sk požívajú ochranu zodpovedajúcu svojim rozsahom autorskoprávnej ochrane aj v prípade akéhokoľvek spochybnenia (súdom alebo iným subjektom) vzniku autorského práva Spoločnosti k vyššie uvedeným dodávkam a plneniam poskytovaným v súvislosti so službou tender.sk.
   

6.  Trvanie a ukončenie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
   
 2. Zmluva môže byť vypovedaná niektorou zo zmluvných strán na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane s účinnosťou ku koncu Zmluvného roka, za predpokladu, že výpoveď bola doručená druhej zmluvnej strane v lehote najneskôr tri mesiace pred koncom Zmluvného roka. Ak bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane neskôr ako tri mesiace pred koncom Zmluvného roka, tak výpovedná doba uplynie až ku koncu nasledujúceho Zmluvného roka.
   
 3. Spoločnosť je oprávnená okamžite ukončiť platnosť Zmluvy na základe písomnej výpovede doručenej Zákazníkovi s účinkom ku dňu doručenia tejto výpovede, ak i) sa Zákazník dopustil porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v týchto VOP; ii) Spoločnosť preukázateľne prestane mať voľný prístup k údajom sprostredkovaným službou tender.sk, resp. k časti týchto údajov; iii) je na majetok Zákazníka vyhlásený konkurz, súd rozhodol o povolení vyrovnania ohľadom majetku Zákazníka alebo súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku Zákazníka; iv) je Zákazník v omeškaní s úhradou platieb za poskytnutie služby tender.sk a svoje platobné záväzky si nesplní ani v dodatočnej lehote 14 dní po tom, čo bol na ich splnenie písomne Spoločnosťou vyzvaný. Ak nastane niektorý z dôvodov okamžitého ukončenia platnosti Zmluvy uvedeného vyššie, je Spoločnosť oprávnená Zákazníkovi prerušiť prístup k službe tender.sk.
   

7.  Paušálna náhrada

 1. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu podľa bodu 6.3. VOP je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti spôsobenú škodu, prioritne je však Zákazník povinný poskytnúť Spoločnosti paušálnu náhradu vo výške cien dohodnutých plnení služby tender.sk za obdobie odo dňa účinnosti okamžitého ukončenia platnosti Zmluvy až do konca Zmluvného roka. Povinnosť Zákazníka uhradiť platby za poskytnuté služby do ukončenia platnosti Zmluvy tým nie je dotknutá.
   

8.  Rozsah zodpovednosti a náhrada škody

 1. Zákazník zodpovedá za škody ním spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v právnych predpisoch právneho poriadku Slovenskej republiky a v Zmluve. Spoločnosť nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk. Zákazník zodpovedá za spôsobenú škodu bez ohľadu na zavinenie.
   
 2. Spoločnosť nezodpovedá a nezaručuje sa za úplnosť a správnosť údajov uvedených v prospektoch a iných podkladoch tykajúcich sa ponúk a podmienok poskytovania služby tender.sk. Zákazník výslovne berie na vedomie, že údaje poskytované službou tender.sk nie sú Spoločnosťou kontrolované ohľadne ich správnosti, vrátane uvedených lehôt, úplnosti, zákonnosti, použiteľnosti či presného grafického zobrazenia a v tejto veci nie je Spoločnosť povinná uvedené údaje overovať. Spoločnosť tiež nezodpovedá za chyby a nesprávnosti údajov spôsobené pri prenose alebo sprostredkovaní služby tender.sk Zákazníkovi, za prerušenie poskytovania služby tender.sk z dôvodu zlyhania výpočtovej techniky na strane Zákazníka alebo Spoločnosti, taktiež Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek vadné poskytovanie alebo neposkytovanie služby tender.sk spôsobené telekomunikačným zariadením, prerušením spojenia alebo znížením kvality prenosu v dôsledku poveternostných vplyvov. Spoločnosť nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností nezavinených Spoločnosťou, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
   
 3. Služba tender.sk je prevádzkovaná bez záruky neustálej dostupnosti. Spoločnosť vyvíja všetko úsilie za účelom nepretržitého poskytovania služby tender.sk; Spoločnosť však nezodpovedá za obmedzenie prístupu Zákazníka k službe tender.sk v dôsledku vady technického alebo programového vybavenia Zákazníka alebo systémovo podmienených výpadkov alebo bežných čakacích dôb. Nároky na náhradu škody voči Spoločnosti sú vylúčené, pokiaľ nebola škoda spôsobená zavineným konaním Spoločnosti. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej obsahom údajov poskytovaných službou tender.sk je vylúčené v zmysle skutočností uvedených v bode 8.2. VOP.
   

9.  Zhromažďovanie a používanie informácií o Zákazníkoch - ochrana osobných údajov

  Úplné znenie oznámenia o ochrane osobných údajov nájdete tu.

 

10. Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby tender.sk

 1. Spoločnosť má právo na nevyhnutný čas prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby tender.sk bez predošlého upozornenia z dôvodov
   
  1. závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu prekročenia kapacity, údržby, opravy a reštrukturalizácie;
    
  2. vyššej moci, ako sú napr. havárie, živelné pohromy;
    
  3. výpadku elektrickej energie, krízových situácií, epidémie, brannej pohotovosť štátu, štrajku a z podobných dôvodov, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platných právnych predpisov SR;
    
  4. na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky.
    
 2. Spoločnosť je oprávnená prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby tender.sk Zákazníkovi bez predošlého upozornenia z dôvodu:
   
  1. jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,
    
  2. porušenia Zmluvy zo strany Zákazníka,
    
  3. nezaplatenia Predplatného alebo úhrad iných služieb do 14 dní od ich splatnosti, a to až do ich zaplatenia alebo do zániku Zmluvy.
    

11. Prevod práv a povinností zo Zmluvy

 1. Spoločnosť je oprávnená previesť všetky práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu (ďalej len ako „zmluvný prevod“). Spoločnosť je povinná oznámiť uskutočnenie zmluvného prevodu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka. Účinky zmluvného prevodu nastanú uplynutím lehoty dvoch týždňov odo dňa zaslania vyššie uvedenej e-mailovej správy Zákazníkovi, ak Zákazník v tejto lehote uskutočnenie zmluvného prevodu výslovne písomne neodmietne.
   

12. Zmeny

 1. Spoločnosť je oprávnená Zmluvu, vrátane VOP a Cenníka (ďalej len ako „zmluvné podmienky), meniť. Konkrétna výška ceny za poskytované služby za prvý rok je určená v návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb. Výška ceny za ďalšie roky poskytovánia služieb je určená v cenníkoch Spoločnosti dostupných na internetovej adrese http://www.tender.sk (ďalej iba „cenník“). Tento cenník je Spoločnost oprávnená meniť.
   
 2. Uskutočnenie zmeny VOP, Cenníka Spoločnosť oznámi Zákazníkovi v primeranej lehote na internetovej stránke Spoločnosti, s čím zmluvné strany súhlasia.
   

13. Oznamovanie

 1. Oznamovanie identifikačných údajov Zákazníka a ich zmien, potrebných na zabezpečenie elektronického styku, je Zákazník povinný zabezpečiť bezodkladne, a to zmenou týchto údajov v elektronickej podobe na príslušnej internetovej stránke Spoločnosti.
   

14. Právo a súdna príslušnosť

 1. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán založené Zmluvou, Zmluvou bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Strany Zmluvy vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, prijatého dňa 11. apríla 1980 vo Viedni, publikovaného pod č. 160/1991 Zb.
   
 2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v prvom stupni pred Okresným súdom v Trnave, na miestnej príslušnosti ktorého sa strany Zmluvy dohodli.
   

15. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. VOP platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Spoločnosťou založeného Zmluvou, a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
   
 2. Miestom plnenia pre poskytovanie služby tender.sk a úhrady platieb je sídlo Spoločnosti.
   
 3. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný.
   
 4. VOP sú spolu s Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
   
 5. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy, vrátane ustanovenia VOP alebo Cenníka, mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
   
 6. VOP, ako aj Cenník je poskytnutý Zákazníkovi pred uzavretím Zmluvy.
   
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. októbra 2004.
   

Október 2004