Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

Z

Zábezpeka
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa/obstarávateľa počas vyhodnotenia ponúk vo vyhlásenom postupe verejného obstarávania až do uzavretia zmluvy alebo zrušenia tohto postupu. Zabezpečuje sa ňou viazanosť ponuky.
a) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku,
b) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zákazku.

Zákazka
je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Záujemca
Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

Zoznam podnikateľov
Zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §26 Zákona o VO údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.