Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

V

Verejná súťaž
je druh postupu po verejnom obstarávaní, ktorý sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.

Verejné obstarávanie
Postupy podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)., ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Verejný obstarávateľ
Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
    a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
    b) obec,
    c) vyšší územný celok,
    d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
    e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).
 
(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a
     a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
     b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
     c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.


Vestník verejného obstarávania
Vestník verejného obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní v elektronickej podobe vydáva ÚVO. Sú v ňom uverejňované oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona.

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.