Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

R

Rámcová dohoda /zmluva/
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.
Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.

Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní
Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol konečným rozhodnutím uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle ÚVO, kde je uvedená identifikácia dotknutého, začiatok a koniec doby, na ktorú je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ako aj porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Rokovacie konania
Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo priame rokovacie konanie. Priamym rokovacím konaním nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.

Rokovacie konanie so zverejnením
Je druh postupu vo verejnom obstarávaní, ktoré sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.