Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

P

Postupy vo verejnom obstarávaní
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú:
a) verejná súťaž,
b) užšia súťaž,
c) rokovacie konanie so zverejnením,
d) súťažný dialóg,
e) inovatívne partnerstvo,
f) priame rokovacie konanie.

Predbežná informácia
informácia o tom, že obstarávateľ bude vyhlasovať verejnú zákazku. Povinnosť uverejnenia predbežnej informácie u nadlimitných a podlimitných udáva zákon. Táto informácia musí byť uverejnená minimálne 30 dní pred uverejnením verejnej zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky
Očakávané výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, určuje sa bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Pravidlá jej výpočtu stanovuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.