Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

J

Jednotný európsky dokument (JED)
v ang. European Single Procurement Document (ESPD)
- jednotná forma preukazovania podmienok účasti vo VO

Jednou z noviniek nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 je aj "Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED)" - dokument pre zjednodušené preukazovanie splnenia podmienok pre uchádzanie sa o verejnú zákazku. 
Týmto dokumentom môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Je to vlastné vyhlásenie podniku o jeho finančnom stave, schopnostiach a vhodnosti pre postup verejného obstarávania.
Tým sa tiež výrazne uľahčuje prístup k cezhraničným príležitostiam verejného obstarávania.

JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
  • neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
  • spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
  • poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ).
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára.

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.