Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

E

Elektronická aukcia
je podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Elektronické trhovisko
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Elektronický katalóg
Štruktúrovaný dokument pre potreby definovania opisu predmetu zákazky.
Elektronické katalógy predstavujú formát predkladania ponúk spôsobom, ktorý́ je spoločný́ pre všetky subjekty predkladajúce ponuku, a ktorý umožňuje elektronické spracovanie. Elektronické katalógy umožňujú ich automatické spracovanie a vyhodnotenie. Zároveň môžu slúžiť ako podkladový materiál vo fáze po zadaní zákazky.

Evidencia referencií
Evidenciou referencií sa myslí informačný systém verejnej správy, v ktorom sa vedú referencie dodávateľov od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.


 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.