Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

D

Dynamický nákupný systém
Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Dynamický nákupný systém je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je časovo obmedzený a počas jeho trvania sa musí umožniť prístup každému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi.
 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.