Feedback

Nové finančné limity vo verejnom obstarávaní platné od 20.04.2018

25. apríl 2018

Do platnosti vstúpila nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.
Viac v znení vyhlášky: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/118/

Zmenili sa finančné limity pre podlimitné civilné zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny. Zároveň sa zaviedla nová „kategória“ potravín, ktorými sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), ak tieto poskytujú stravovanie.

Úrad pre verejné obstarávanie k vyhláške vydal metodické usmernenia, viac čítajte tu:

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.