Feedback

Register užívateľov konečných výhod bude nahradený registrom partnerov verejného sektora

25. január 2017

V dôsledku prijatého právneho predpisu dochádza k zmene súčasnej právnej úpravy Registra konečných užívateľov výhod (RKUV). Register partnerov verejného sektora (RPVS) nahradí doterajší Register konečných užívateľov výhod (RKUV), ktorého správcom a prevádzkovateľom bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Zmena sa uskutoční 1. februára 2017, kedy vstúpi do praxe nový zákon o registri partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.), schválený Národnou radou Slovenskej republiky 25. októbra 2016.

Fyzické a právnické osoby v súčasnosti  zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. To znamená, že ak ste  zapísaný v súčasnom registri užívateľov konečných výhod, automaticky sa stávate zapísanými partnermi verejného sektora a vaše údaje budú do nového registra prepísané. Vzťahuje sa na vás však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod prostredníctvom oprávnenej osoby. Urobiť tak treba do 31. júla 2017.

Register partnerov verejného sektora bol vytvorený s cieľom ďalšieho zvyšovania transparentnosti právnych vzťahov verejného sektora. Odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov "obchodujúcich" so štátom vrátane samosprávy. Ide o ďalší verejne dostupný register týkajúci sa finančných tokov za účasti štátu.

Bližšie informácie k RPVS tu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170201.

Ak máte záujem viac sa dozvedieť o registri partnerov verejného sektora ponúkame vám školenie Register partnerov verejného sektora od 1.2.2017, ktoré sa uskutoční dňa 13.2.2017 v Bratislave. Presné informácie a prihlášku nájdete tu: http://www.otidea.sk/kurz/bratislava-dodavatelia-register-partnerov-verejneho-sektora-od-1-2-2017/1187#.WIi3bH2PbDd.
 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.