Feedback

Nové finančné limity VO platné od 1.6.2017

25. máj 2017

Zmena finančných limitov

S cieľom administratívne zjednodušiť a zefektívniť procesy verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách sa finančné limity vo verejnom obstarávaní zvýšili.

Stalo sa tak schválením zákona č. 93/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zároveň sa týmto zákonom sa mení a dopĺňa aj zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde sa okrem iných ustanovení, s účinnosťou od 1.júna 2017 menia aj finančné limity a to nasledovne:

 

Podlimitná civilná zákazka

  1. V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 €“ – pre tovar bežne dostupný na trhu.
  2. V § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 €“ – pre tovar nie bežne dostupný na trhu.
  3. V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 €“ – pre stavebné práce nie bežne dostupné na trhu.
Podlimitnou zákazkou sa tak podľa nového znenia zákona rozumie zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitných zákaziek a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

       1)  15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne  dostupného na trhu, okrem potravín,  zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
       2)  50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),
       3)  150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).
 

Zákazka s nízkou hodnotou /civilná/

Zároveň tak bola zmenená horná hranica pre zákazky s nízkou hodnotou a tak pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou platia hodnoty:

1) do 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO,
2) do 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), - teda tovar nie bežne dostupný na trhu,
3) do 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a). - teda stavebné práce nie bežne dostupné na trhu


Prehľad všetkých limitov nájdete TU.


tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.