Feedback

Jednotný európsky dokument - jednotná forma preukazovania podmienok účasti vo VO

04. máj 2016
Jednou z noviniek nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 je aj "Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED)" - dokument pre zjednodušené preukazovanie splnenia podmienok pre uchádzanie sa o verejnú zákazku. 

Týmto dokumentom môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Je to vlastné vyhlásenie podniku o jeho finančnom stave, schopnostiach a vhodnosti pre postup verejného obstarávania.

Tým sa tiež výrazne uľahčuje prístup k cezhraničným príležitostiam verejného obstarávania.

JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
  1. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
  2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
  3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.

Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ).

Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára.


 

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.